Centar za obuku pomoraca

TERMINI ODRŽAVANJA OBUKE ZA:

IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM (REALIZUJE SE PREMA IMO MODELU KURSA 7.01.) 

 • I dio 23.01 do 25.03/2017 
 • II dio 27.03. do 10.06/2017 
 • I dio 21.08 do 21.10/2017 
 • II dio 23.10. do 30.12/2017 

IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČEM I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČIM (REALIZUJE SE PREMA IMO MODELU KURSA 7.02.) 

 • I dio 23.01 do 25.03/2017 
 • II dio 27.03. do 10.06/2017 
 • I dio 21.08 do 21.10/2017 
 • II dio 23.10. do 30.12/2017Simulatori za obuku pomorca i studenata sa specijalizovanim programima iz off-shore operacija

Na Pomorskom fakultetu Kotor, u okviru Centra za obuku pomoraca, organizuju se i izvode posebni vidovi obrazovanja i obuke pomoraca. DP simulator za dinamičko pozicioniranje broda, kao i jedinstveni u regionu off shore simulator omogućavaju obuku pomoraca za rad na specijalnim brodovima za opsluživanje naftnih i gasnih platformi.

   

Kontakt osoba: Dušanka Savić

Telefon: +38232303184, lok 105 mob: +38267616010, +38267640259

Mail: dusanka.savic@ac.me, dusankas69@gmail.com

 

 • DIO A1 - PROGRAM OBUKE ZA STICANJE ZVANJA I IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3OOO BT ILI VEĆEG (pomorci koji su stekli ovlašćenje prvog oficira palube putem obuke ili priznavanja)

 • DIO A2 - PROGRAM OBUKE ZA STICANJE ZVANJA I IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEM( REALIZUJE SE PREMA IMO MODELU KURSA 7.01.)
 • DIO A5 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSO BLJENOSTI ZA KORMILARA
 • DIO A6 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE
 • DIO A7 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 100 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI ,
 • DIO A9 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 500 BT,
 • DIO A10 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 200 BT
 • DIO A11 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 100 BT
 • DIO A12 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA MORNARA MOTORISTU
 • DIO A13 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA KORIŠĆENJE RADARSKOG UREĐAJA
 • DIO A14 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA OPAŽANJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENJE ARPA UREĐAJA – RADNI NIVO
 • DIO A15 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O ZAVRŠENOJ OBUCI ZA OPAŽANJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠĆENJE ARPA UREĐAJA – UPRAVLJAČKI NIVO
 • DIO A16 ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE
 • DIO A17 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O OSPOSOBLJE NOSTI ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA NA MOSTU
 • DIO A18 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA U BRODSKOM MAŠINSKOM KOMPLEKSU,
 • DIO A19 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA RUKOVOĐENJE I TIMSKI RAD NA BRODU,
 • DIO A20 - PROGRAM OBUKE ZA DOBIJANJE POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA KORIŠĆENJE ECDIS SISTEMA ZA PRIKAZ ELEKTRONSKIH KARATA,
 • DIO A21 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČEM (ODNOSI SE NA DRUGE OFICIRE MAŠINE SA ZAVRŠENOM OBUKOM ILI SU STEKLI OVLAŠĆENJE PUTEM PRIZNAVANJA)
 • DIO A22 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW.
 • DIO A23 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA MAZAČA,
 • DIO A24 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOMODJELJENJU,
 • DIO A25 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE DO 750 KW,
 • DIO A27 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OFICIRA ZA ELEKTROTEHNIKU,
 • DIO A28 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA ČLANA POSADE ZA ELEKTROTEHNIKU,
 • DIO A30 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA GMDSS RADIO-OPERATORA SA OPŠTIM OVLAŠĆENJEM,
 • DIO A31 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA GMDSS RADIO-OPERATORA SA OGRANIČENIM OVLAŠĆENJEM,
 • DIO A32 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VHF DSC RADIO-OPERATORA,
 • DIO A33 – PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE POSEBNOG OVLAŠĆENJA OSNOVNE SIGURNOSTI NA BRODU (STCW Reg. VI/1),
 • DIO A35 – PROGRAM BEZBJEDNOSNE OBUKE ZA SVE POMORCE RADI IZDAVANJA POSEBNOG OVLAŠĆENJA POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBIJEDNOSTI NA BRODU (STCW VI/6-1) ,
 • DIO A36 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA
 • DIO A45 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O MJERAMA SIGURNOSTI NA PUTNIĈKIM BRODOVIMA
 • DIO A46 - PROGRAM OBUKE ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD SA OPASNIM TERETIMA
 • DIO A47 - PROGRAM OBUKE ZA OFICIRA ODGOVORNOG ZA BEZBJE DNOST BRODA.
 • DIO A48 - PROGRAM BEZBJEDNOSNE OBUKE ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDNOSNE DUŽNOSTI,
 • DIO A50 - PROGRAM OBUKE LICA ODGOVORNOG ZA BEZBJEDNOST LUKE,
 • DIO A53 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 3000 BT ILI VEĆEG I PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 3000 BT ILI VEĆEG,
 • DIO A54 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSO BLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA OD 500 BT DO 3000 BT, PRVOG OFICIRA PALUBE NA BRODU OD 500 BT DO 3000 BT I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU OD 500 BT ILI VEĆEM,
 • DIO A56 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA KORMILARA,
 • DIO A57 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE,
 • DIO A58 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA MORNARA MOTORISTU
 • DIO A59 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAPOVJEDNIKA BRODA DO 100 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI,
 • DIO A61 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 500 BT,
 • DIO A62 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 100 BT I PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA JAHTE DO 200 BT,
 • DIO A63 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA BRODSKIM MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČIM I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA BRODSKIM MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 3000 KW ILI JAČIM,
 • DIO A64 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVITELJA MAŠINE NA BRODU SA BRODSKIM MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW I DRUGOG OFICIRA MAŠINE NA BRODU SA BRODSKIM MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW DO 3000 KW I OFICIRA PLOVIDBENE STRAŽE NA BRODU SA BRODSKIM MAŠINSKIM KOMPLEKSOM POGONSKE SNAGE OD 750 KW ILI JAČIM,
 • DIO A65 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA MAZAČA,
 • DIO A66 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA PLOVIDBENE STRAŽE U MAŠINSKOM ODJELJENJU,
 • DIO A68 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OFICIRA ZA ELEKTROTEHNIKU,
 • DIO A69 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA POSADE ZA ELEKTROTEHNIKU,
 • DIO A70 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA GMDSS RADIO-OPERATORA SA OPŠTIM OVLAŠĆENJEM,
 • DIO A71 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA GMDSS RADIO-OPERATORA SA OGRANIČENIM OVLAŠĆENJEM,
 • DIO A72 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSNOVNOJ SIGURNOSTI NA BRODU,
 • DIO A74 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O POSTUPCIMA U SLUČAJU OPASNOSTI ZA BEZBJEDNOST I PODIZANJE SVIJESTI O BEZBJEDNOSTI NA BRODU,
 • DIO A75 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA ,
 • DIO A83 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD SA OPASNIM TERETIMA,
 • DIO A84 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA O MJERAMA SIGURNO STI NA PUTNIĈKIM BRODOVIMA,
 • DIO A85 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠCENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OFICIRA ODGOVORNOG ZA BEZBJEDNOST BRODA,
 • DIO A 86 - PROGRAM OBUKE ZA OBNAVLJA NJE OVLAŠCENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA POMORCE KOJIMA SU DODIJELJENE BEZBJEDNOSNE DUŽNOSTI.

DP simulator za dinamičko pozicioniranje broda, kao i jedinstveni u regionu off shore simulator omogućavaju obuku pomoraca za rad na specijalnim brodovima za opsluživanje naftnih i gasnih platformi.

 • 10-13 February: Offshore Ship Handling (Students of Faculty ofMaritime Studies Kotor, 8 participants)4-5 March: Winch Operation (Siem Company Diamond & Emerald Crew, 3participants)5 March: Triplex Crane Course (Siem Company Diamond & Emerald Crew,9 participants)
 • 6-8 March: Anchor Handling Team Training (Siem Company Diamond &Emerald Crew, 10+9 participants)
 • 15-18 April: Offshore Ship Handling (Students of University ofVlora, 8 participants)
 • 19-22 April: Offshore Ship Handling (Students of University ofVlora, 8 participants)
 • 27-29 April: Offshore Ship Handling (Students of Maritime Facultyof Maritime Studies Kotor, 8 participants)
 • 11-15 May: Anchor Handling Operation, Procedures and Best Practice(Students of Faculty of Maritime Studies Kotor, 7 participants)
 • 9-20 May: Winch Operation (Siem Company, Pearl Crew, 2participants)
 • 20 May: Triplex Crane Course (Siem Company Pearl & Diamond Crew, 7participants)
 • 21-23 May: Anchor Handling Team Training (Siem Company, Pearl &Diamond Crew, 13 participants)
 • 1-4 June: Offshore Ship Handling II (Students of University ofVlora, 8 participants)
 • 9-12 June: Offshore Ship Handling II (Students of University ofVlora, 8 participants)
 • 15-19 June:  Anchor Handling Operation, Procedures and BestPractice (Students of the Faculty of Maritime Studies Kotor, 8participants)

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima